گزارش عملکرد شانزدهمین دوره برگزاری نمایشگاه

آنچه در شانزدهمین دوره نمایشگاه گذشت . . .