پلان سالن های نمایشگاه

پلان های شانزدهمین دوره نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته شیراز

شانزدهمین دوره نمایشگاه در چهار سالن مجزا به تفکیک در سالنهای حافظ ، بهار ، نرگس و سرو
برگزار میشود.

سالن حافظ

سالن نرگس

سالن بهار

سالن سرو